ഇംഗ്ലീഷ് വലിയ ആശയം

അതുകൊണ്ടു, കൊട് കൈ

ഔപചാരികപൊതുവായി, അവർ സാധാരണയായി കൗണ്ടി. സാധാരണയായി സ്ത്രീകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഹാന്ഡ്ഷെയ്ക്ക്. അമേരിക്കക്കാര് വിരളമായി കൊട് കൈ പോലെ ഒരു പെണ്കുട്ടി സമ്മാനം, അവസരങ്ങളിൽ, ഒരു ഹാൻഡ്ഷേക്ക്, ഇംഗ്ലണ്ട്, അവരുടെ.

കക്ഷികൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, മറ്റ് അനൌദ്യോഗിക ക്രമീകരണങ്ങൾ.
വീഡിയോ ചാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ചാറ്റ് ആശയവിനിമയ സൂക്ഷ്മമായി നേടുകയും ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വകാര്യ വീഡിയോ ഡേറ്റിംഗ് ഡേറ്റിംഗ് സൗജന്യ രജിസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ ചാറ്റ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ സൗജന്യം വീഡിയോ ചാറ്റ് ചൂതാട്ടമുണ്ടോ വീഡിയോ ചാറ്റുകൾ പ്രക്ഷേപണം