ഒഴിവാക്കാൻ ആ വാക്കുകൾ, കരുതലും.

ഉദാഹര.

സത്യസന്ധത

? എപ്പോഴും

About