മറ്റൊരു, ഈ സമയം ഇംഗ്ലീഷ്.

പക്ഷെ ധാരാളം കുടിയേറ്റക്കാരെ നിന്ന് ജർമനി, കസാക്കിസ്ഥാൻ മറ്റ്.

പല, ടൈ പുതിയ പരിചയക്കാർ

യാതൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ, യാതൊരു നിക്ക്.

ജർമ്മനി — ജർമ്മനി

About