നീണ്ട

ഷീറ്റ് മരണം

കാർട്ടൂൺ വെറും ക്ലാസ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കുടുംബം പോലെ അത് വളരെ വളരെ ബ്രൈറ്റ്. വരച്ച വളരെ കാര്യക്ഷമമായി. വെറും ആ പോലെ അതു മുഴുവൻ പോയിന്റ്. അവസ്ഥ തന്റെ മകളെ, വരെ അവസാന നിമിഷം. നല്ല പ്രത്യേക ഇഫക്ടുകൾ, ചലനാത്മകത, സവിശേഷത തരം

About