സഹൃദയനും, സാധാരണമായ കാഴ്ചകൾ, പുതിയ പരിചയക്കാർ.

അവരുടെ, വെള്ളം കൊണ്ട് ശോഭയുള്ള പെയിന്റ്, ടെലിവിഷൻ, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.

എല്ലാം ഏകദേശം എടുത്തു ഞങ്ങളുടെ

വികാരങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, നിരന്തരം ലിപിയുടെ

About