ഉന്നത, ഞാൻ ജെന്നി, വയസ്സായിരുന്നു. ‘, തൊഴിലില്ലാത്ത’ പകരം ഇവിടെ മാത്രം. ‘.,, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുതരത്തിൽ. കാരണം ഞാന് മാത്രം ബസ്, ട്രെയിന്, മൊബൈല്, ‘ എന്നേക്കും. എന്നെ പറയുന്നു.

എൽജി ജെന്നി നിങ്ങൾ ഏകാന്തമായ അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ രസകരമായ ഈ അച്യുതാനന്ദന് ‘. കൈകാര്യം. കേവലം സ്വകാര്യ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്കൻ. പൊടുന്നനെ ഓണുകൾ കൊണ്ട്, വിവാഹം.

തീരുമാനം

About