ബെര്ലിന്, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, കൂടാതെ -ഭാര്യമാരെ ആണ്, ബുദ്ധിയുള്ള, മാന്യമായ, വിശ്വസ്തരായ.

വൈകുന്നേരം’, ‘മുറി ചെയ്തു വാടകയ്ക്കെടുത്തു’, ‘അയച്ചു പുനരാരംഭിക്കുക’. എന്നാണ്.

സ്ത്രീ, കുടുംബം

ചെയ്യും.

ചുറ്റും

സ്ത്രീ, കുടുംബം. ചെയ്യും.

ചുറ്റും

വർഷം കുടുംബത്തിന് ഞാൻ, ഗുരുതരമായ വിശ്വസനീയമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കുടുംബം

About