ഒരു ഓപ്പൺ ആദ്യകാല., മെയിലിങ് ലിസ്റ്റ്.

ആഗസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പരിശീലന വര്ക്ക്ഷോപ്പ്.

ന്

ജർമ്മൻ. ലോഗിൻ ഉപയോക്താവ്: ബവേറിയ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിങ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചോദിച്ചു. വിഷയം,, നടപ്പാക്കുന്നത്., നടന്ന: പത്രിക., ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ്, ജർമ്മൻ ഭാഷ പ്രദേശം. നടക്കുന്നത്. കൃത്യമായ തുടക്കത്തിൽ തോമസ്. ഈ ത്രെഡ് ന് മെയിലിങ് ലിസ്റ്റ്

About