അതെ

വിധി

നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ. നിന്ന് കസാക്കിസ്ഥാൻ. (നിന്നും ഖസാക്കിസ്ഥാന്). എല്ലാരും പറയുന്നു എഴുതുക: ബെര്ലിന്). ജർമ്മൻ. സ്രഷ്ടാവ്. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, പ്രാദേശിക ഗുഹകളിൽ കുറവ് പേഴ്സണൽ. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല അവസരം. നോക്കി.»ജർമ്മൻ ഓൺലൈൻ ഡേറ്റിംഗ്». ഡേറ്റിംഗ്

About